Om projektet

Gudenådalens Energiselskab, GUES, A.m.b.a. har etableret et kombineret spildevandsvarmepumpe og grundvandsbaseret geoenergianlæg.

Anlægget indgår som en komponent i den ny varmepumpecentral, og fungerer som et ATES anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage), hvor grundvandsmagasinet anvendes som sæsonlager, der om sommeren lagrer varme fra spildevandet, sådan at varmen kan udnyttes om vinteren. Anlægget holdes i energimæssig ligevægt, således der over sæsonen netto ikke tilføres energi til grundvandsmagasinet.

Ingeniør Huse bistod, i samarbejde med ATES, bygherren i alle projektets faser fra indledende myndighedsdialog til færdig udført projekt.

Leverenace

Ingeniør Huse A/S har over for myndigheder, lodsejere og øvrige interessenter i området bistået med skitseprojekt, dialog og aftaleindgåelse. Endvidere har vi bistået med myndighedshåndtering, miljømæssige risiko- og konsekvensvurderinger i forhold til grundvand, forurenet jord, naturinteresser og vandløb,  ansøgning om udnyttelse af grundvandsmagasinet til energiformål, undersøgt potentiale i spildevandet, samt indgået dialog omkring spildevands- og el-tilslutning.

 

  • Dialog med myndigheder og øvrige interessenter som vandforsyninger mv.
  • Indhentning af tilladelser for etablering af anlæg, krydsning af vandløb, indvinding og udledning af grundvand, påvirkning af naturfredede områder og vandløb mv.
  • Konsekvens- og risikovurdering ift. grundvand, natur, vandløb og jordforureninger mv.
  • Udarbejdelse af VVM screeninger og projektforslag
  • Lodsejerdialog og forhandling
  • Projektmodning og projektering
  • Udformning og udførsel af udbud
  • Bygherrerådgivning og tilsyn frem til og med aflevering.

 

 

Grundvand - energiløsninger

Grundvand - energiløsninger
Læs mere

Spildevand - energiløsninger

Spildevand - energiløsninger
Læs mere

Energi fra grund-, spilde- eller havvand? Vi har viden og kompetance

Kontakt os

Om ATES A/S

Energiløsninger baseret på grundvand, havvand og spildevand
Læs mere

Projektering

Vi har lang erfaring med projektering af geoenergi projekter
Læs mere
Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives